Jadłospis

Regulamin rozliczania opłat za obiady

ZAPISY

Ucznia na obiady zapisuje osobiście rodzic/opiekun u kierownika świetlicy.

WPŁATY

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Rodzic jest odpowiedzialny za terminową wpłatę oraz ewentualną rezygnację z posiłków.

Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Wyjątek stanowi wrzesień, kiedy płatność będzie wymagana na początku i na końcu miesiąca.

W przypadku braku opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane z pierwszym dniem miesiąca, za który brak wpłaty.

Wpłat można dokonać u kierownika świetlicy lub intendenta.

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

W przypadku nieobecności lub rezygnacji, korzystającemu z posiłków przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni zgłoszonych. Zgłoszenie nieobecności/rezygnacji z posiłku powinno nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność/rezygnację z posiłku pod numerem telefonu:

kierownik świetlicy – 75 77 32 481 wew. 15

lub osobiście w gabinecie kierownika świetlicy

intendent - 75 77 32 481 wew. 18

Nieobecności zgłoszone w dniu absencji będą odliczane od dnia następnego.

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic.

Wychowawca odwołuje obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę.

Absencja winna zawierać konkretne daty początku i zakończenia nieobecności na posiłkach.

Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.