Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni informuje wszystkich rodziców dzieci z rocznika:

zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. (Aleja Solidarności, Armii Krajowej, gen. Józefa Bema, Białogórska, Biskupia, pl. Bohaterów Warszawy, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny - Inki), Bolesława Chrobrego, Ignacego Daszyńskiego, Dworcowa, Dworska, Dzika, Kazimierza Jagiellończyka, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Krzywa, Kurzańska, Ludowa, 1 Maja, Mieszka I, Nadbrzeżna, Partyzantów, Piastowska, Polna, Przodowników Pracy, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała, Stefana Batorego, Zygmunta Starego, Turowska, Aleja Żytawska, Generała Władysława Andersa, Włókiennicza, Wspólna, Stanisława Wyspiańskiego, Zamknięta, Zgorzelecka, Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki (nr od 1 do 59)

o zapisach dzieci do klasy 1 na rok szkolny 2023/2024

Karty zapisu oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu  (do pobrania na stronie szkoły – BIP oraz w sekretariacie) przyjmowane są do 24 marca.

Dzień otwarty w SP nr 1 dla kandydatów do klas 1 oraz ich rodziców zaplanowano na kwiecień 2023 roku. 

Szczegółowa informacja o terminie spotkania i organizacji tego dnia dostępna będzie na tablicach ogłoszeń w przedszkolach, w SP nr 1 oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapraszay do korzystania z INTERNETOWEJ PLATFORMY SPECJALISTYCZNO-DORADCZEJ w ramach PROGRAMU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. 

Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z szerokiego spektrum pomocy i wsparcia, indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej z terenu województwa dolnośląskiego, które nieodpłatnie i bez konieczności posiadania skierowania udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskaniu szybkiej i ogólnodostępnej pomocy można zapobiec pogorszeniu zdrowia  pacjentów i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

Załącznik: lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego. 

Dzieci w wirtualnej sieci

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych. 

Do pobrania na stronie: https://www.edukacja-zdrowotna.pl/

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. 

Ubezpieczenie uczniów 2020/21

Ubezpieczenie_2020_21.pdf

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy i bez objawów chorobowych oraz gdy on i domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez zdrowych opiekunów, bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.      Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

4.      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.      Każda osoba z zewnątrz (tylko zdrowa) może przebywać na terenie szkoły jedynie z wyraźnej konieczności, ograniczając swoją wizytę do niezbędnego minimum i stosując obowiązujące przepisy prawa, związane z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.      W szkole funkcjonują sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon – lista zaktualizowanych kontaktów dostępna w dzienniku i w sekretariacie szkoły, a także e-mail, e-dziennik).

7.      Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w sytuacji pojawienia się objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły.  

8.      W sytuacji pojawienia się u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest on bezzwłocznie izolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. W zaistniałej sytuacji rodzice/opiekunowie dziecka są niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania go ze szkoły i proszeni o skonsultowanie jego stanu zdrowia z lekarzem.

9.      W miarę możliwości lokalowych uczniowie nie przemieszczają się pomiędzy gabinetami lekcyjnymi. Gdy jednak występuje taka konieczność, po zmianie każdego oddziału następuje podstawowa dezynfekcja w pomieszczeniu.

10.  Podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami i po nich, przebywając w częściach wspólnych budynku (korytarze, schody itp.), wszystkich obowiązują zasady wynikające z aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego).

11.  Na terenie placówki stale obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (m.in. po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12.  Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są w miarę możliwości uprzątnięte z sal. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane podczas zajęć, są odpowiednio czyszczone lub dezynfekowane.

13.  Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

15.  Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) i inne pomieszczenia są regularnie wietrzone i w razie konieczności dezynfekowane.

16.  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

17.  Zaleca się w czasie przerw przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły, ale także w razie możliwości w czasie zajęć z nauczycielem.

18.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.

20.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z aktualnym regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie pandemii.

21.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

22.  Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

Konwencja o Prawach Dziecka ma już 30-lat!

W konsekwencji 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli ogólnoświatowy system ochrony praw dziecka. 

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Od 1 października działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Ze specjalistami można skontaktować się także za pomocą czatu, jak i poczty e-mail. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: www.liniadzieciom.pl.

Wpłaty na Radę Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców. Jest to jednorazowa opłata za rok szkolny 2018/2019 w wysokości 40zł. Można jej dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (w tytule należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia). 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Nr konta Rady rodziców: 

86 8392 0004 3903 2564 2000 0010

Zgłoszenie wypadku ucznia do ubezpieczenia 2019/20

zgloszenie_szkody_2019.pdf

„Kiedy dla rodzica priorytetem jest smartfon i komputer, dziecko zaczyna czuć się bardzo samotne. To poczucie naznacza także jego doświadczenie w innych kontekstach społecznych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to najczęstszą konsekwencją jest utrata nadziei, że jakikolwiek dorosły zechce poświęcić im swój czas, żeby je wysłuchać i pomóc w zrozumieniu, kim są. Nastolatki natomiast zaczynają wycofywać się z życia rodzinnego i poszukują uznania, zrozumienia i bliskości na zewnątrz, bardzo często posiłkując się Internetem”

J. Juul

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1).pdf

Przeciwdziałanie zażywaniu "dopalaczy"

Dzięki Waszemu wsparciu przy okazji zakupów online zebraliśmy 144,65 na FaniMani.pl! Dziękujemy! Jeśli jeszcze nie korzystacie z FaniMani - dołączcie tutaj: https://fanimani.pl/sp1 

#TwojedaneTwojasprawa