Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że w dniach 25.03-10.04.2020 zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg planu lekcji wpisanego w dzienniku elektronicznym.
 2. Głównym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny. Wszelkie problemy z logowaniem do dziennika proszę zgłaszać na adres: marek.fularz@sp1-bogatynia.edu.pl lub pod numer telefonu 736-842-981.
 3. Z każdym nauczycielem można się komunikować na służbowy adres e-mail. Wszystkie adresy w formacie imie.nazwisko@sp1-bogatynia.edu.pl.
 4. W tym czasie placówka jest zamknięta. Dyżury telefoniczne w szkole: tel. 75 77 32 481 w godz. 8.00 - 13.00 lub 579-637-143 w godz. 8.00 - 16.00.
 5. Uczniowie od klasy 4 dysponują również szkolnymi adresami, które dają im dostęp do wszystkich narzędzi szkolnej platformy G Suite takich jak Google Classroom, Dysk, Hangouts Meet używanych do nauki zdalnej.
 6. Wychowawcy będą codziennie sprawdzać gotowość uczniów do pracy poprzez wysłanie wiadomości do uczniów na dzienniku. Odpowiedź na tę wiadomość będzie podstawą do zanotowania obecności w danym dniu. Wuchowawcy notują obecność jako nauczanie zdlane (nz).
 7. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców. Nauczyciele wpisują tematy lekcji, określając przy tym formy i metody pracy oraz materiały do nauki. Linki do treści w internecie podawane są za pomocą funkcji “zasoby publiczne” pod tematem lekcji.
 8. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek w dogodnym dla siebie czasie, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online.
 9. Jeśli zadania mają być sprawdzone - uczniowie udostępniają je nauczycielom w sposób uzgodniony z nauczycielem. Nauczyciel określa dokładny czas i ostateczny termin ich wykonania. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 12. W przypadku lekcji wychowania fizycznego - nauczyciel będzie udostępniał raz w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu. Uczeń wykonuje te ćwiczenia w wybranym przez siebie czasie i raportuje swój trening w wiadomości do nauczyciela w-f.
 13. W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciele zadawać będą prace zgodnie z planem lekcyjnym. Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak, aby były skoncentrowane na realizacji podstawy programowej. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związane i oceniać je zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 14. Nauczyciel specjalista, logopeda i inni terapeuci – wysyłać będą wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli ćwiczyć z dziećmi.
 15. Pedagodzy szkolni będą przygotowywać wsparcie dla rodziców w postaci artykułów, linków do webinarów czy innych atrakcyjnych treści i udostępniać na szkolnym Facebooku i stronie placówki. Będą też pełnić dyżury online zgodnie z harmonogramem.
 16. Nauczyciele bibliotekarze udostępnią uczniom adresy stron internetowych z lekturami szkolnymi i innymi ciekawymi pozycjami czytelniczymi.
 17. Nauczyciel świetlicy wysyłać będzie rodzicom ciekawe propozycje organizacji czasu wolnego dla dzieci.
 18. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami, pedagogiem, bibliotekarzem, terapeutami za pośrednictwem e-dziennika. Ponadto szkoła w ramach zdalnego nauczania organizuje dla uczniów i rodziców konsultacje telefoniczne z pedagogiem i logopedą według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
 19. Nauczyciele na początku tygodnia ustalają z dyrektorem tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 1-6.

Harmonogram konsultacji pedagoga, logopedy, terapeuty w czasie nauczania zdalnego

Pedagog szkolny

Agnieszka Nowak

agnieszka.nowak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel.736-856-724

 • Poniedziałek 14.30 - 16.30
 • Wtorek 8.00 - 12.55
 • Środa 8.55 - 12.55
 • Czwartek 14.30 - 16.35
 • Piątek 8.00 - 10.00

Iwona Marciniak

iwona.marciniak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736 861 156

 • Poniedziałek 9.00 - 13.00
 • Wtorek 11.00-16.00
 • Środa 11.00 - 16.00
 • Czwartek 9.00-13.00
 • Piątek 9.00 -13.00

Logopeda

Sylwia Użarowska

sylwia.uzarowska@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736-851-239

 • Poniedziałek 11.50 - 13.40
 • Wtorek 10.45 - 11.30, 12.55 - 13.40
 • Środa 9.50 - 12.35
 • Czwartek 11.50 - 13.40
 • Piątek 9.50 - 12.35

Agnieszka Nowak

agnieszka.nowak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736-856-724

 • Poniedziałek 12.55 - 14.30
 • Wtorek 12.55 - 14.30
 • Środa 8.00 - 8.45 12.55 - 14.30
 • Czwartek 12.55 - 14.30

Terapia pedagogiczna

Beata Kozioł

beata.koziol@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 8.55 - 10.35
 • Środa 8.55 - 10.35
 • Czwartek 8.55 - 10.35
 • Piątek 8.55 - 9.40

Monika Flak

monika.flak@sp1-bogatynia.edu.pl

Poniedziałek

 • Wtorek 12.55 - 14.30
 • Środa 10.45 - 13.40

Jadwiga Wójciak

jadwiga.wojciak@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 11.50 - 12.35
 • Wtorek 10.45 - 11.30
 • Piątek 12.55 - 13.40

Socjoterapia

Dorota Banasiewicz

dorota.banasiewicz@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 11.50-13.40
 • Wtorek 11.50-13.40

Biblioteka

Anna wojciechowska-Kot

anna.kot@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 10.00-14.00
 • Wtorek 10.00-14.00
 • Środa 10.00-14.00
 • Czwartek 10.00-14.00
 • Piątek 10.00-14.00

Biblioteka

Małgorzata Szymaniak

malgorzata.szymaniak@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 8.00-10.00
 • Wtorek 8.00-10.00
 • Środa 8.00-10.00
 • Czwartek 8.00-10.00
 • Piątek 8.00-10.00

Dodatkowe telefony kontaktowe

Sekretariat: 579-637-143

Problemy techniczne związane z nauczaniem zdalnym: 736-842-981

Konsultacje pedagoga szkolnego: 736-856-724 , 736-861-156

Konsultacje Logopedy: 736-851-239

W związku z ograniczoną możliwością osobistego złożenia zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w placówce, na stronie szkoły zostały umieszczone druki do pobrania i uzupełnienia. Wypełnione przez rodzica dokumenty należy odesłać mailem na adres szkoły: szkola@sp1-bogatynia.edu.pl

Wszystkie zapytania czy wątpliwości także można rozstrzygać drogą mailową.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania.

Szkoła eTwinning

Odznaka "Szkoła eTwinning" to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole.