Klauzula Informacyjna dotycząca wsparcia cyfrowego uczniów

Realizując  obowiązek  wynikający z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni, pl. Bohaterów Warszawy 1, 59-920 Bogatynia.

2.   Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Rafał Wielgus, nr telefonu 68 411 40 00, adres e-mail: iod@bhpex.pl.

3.   Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz wydania laptopa na własność: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL rodzica lub opiekuna prawnego ucznia klasy objętej wsparciem. Przetwarzanie ww. danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop. Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków organu prowadzącego wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Dz. U. 2023, poz. 1369 oraz archiwizacyjnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym do sporządzenia protokołu z przekazania laptopa.

4.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wydania laptopa, wynikający z obowiązku archiwizacyjnego Administratora lub przez okres niezbędny do zapewnienia przywrócenia stanu zgodnego z umową.

5.   Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 3 jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.

6.   Do Państwa danych będzie miał dostęp minister właściwy do spraw informatyzacji w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych.

7.   Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administratora.

8.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10.   Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

Szkoła eTwinning

Odznaka "Szkoła eTwinning" to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole. 

Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Laboratoria przyszłości.

W ramach programu zakupiono do tej pory sprzęt foto-wideo, mikrokontrolery i zestawy robotów edukacyjnych. 

Całkowita kwota przyznana szkole to 108 300 zł. 

#LaboratoriaPrzyszłości to wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na nowoczesny sprzęt, który umożliwi rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów! Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria

Zdalna szkoła

W ramach programu "Zdalna Szkoła" nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci 13 laptopów. Komputery trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020