Zasady funkcjonowania szkoły

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i pojawieniem się ognisk koronawirusa w naszej placówce, zwracamy się z prośbą o respektowanie ustalonych w Zarządzeniu zasad funkcjonowania placówki.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni:

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, nieposiadające objawów chorobowych.

2. Przy wejściu do budynku szkoły należy zakryć usta i nos np. maseczką lub przyłbicą oraz zdezynfekować ręce.

3. W części wspólnej placówki (m.in. na korytarzach, klatkach schodowych) należy osłonić usta i nos oraz starać się zachować bezpieczny dystans pomiędzy sobą.

4. W częściach wspólnych należy przemieszczać się w razie konieczności. Przerwy międzylekcyjne uczniowie mogą spędzać na korytarzu bezpośrednio przy gabinecie, w którym mają zajęcia, ewentualnie na podwórku szkolnym.

5. Nie ma obowiązku nakładania maseczek podczas zajęć lekcyjnych. Należy jednak starać się zachowywać bezpieczny dystans pomiędzy sobą i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, związanych z zagrożeniem zarażenia koronawirusem.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

O października zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.
Zawody organizowane dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Więcej informacji na stronie #CMI.

Zdalna szkoła

W ramach programu "Zdalna Szkoła" nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci 13 laptopów. Komputery trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wyniki rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni informuje, że wszystkie wnioski i zgłoszenia kandydatów do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 1.

Prosimy, aby zgłoszenia, wnioski, deklaracje i inne dokumenty rekrutacyjne (które były przesyłane mailem) dostarczyć do szkoły. Przy drzwiach wejściowych z tyłu placówki znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucić dokumenty (w opisanej kopercie). Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.00-12.00. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (75 77 32 481) lub mailowy (szkola@sp1-bogatynia.edu.pl).

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że w dniach 25.03-10.04.2020 zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg planu lekcji wpisanego w dzienniku elektronicznym.

 2. Głównym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny. Wszelkie problemy z logowaniem do dziennika proszę zgłaszać na adres: marek.fularz@sp1-bogatynia.edu.pl lub pod numer telefonu 736-842-981.

 3. Z każdym nauczycielem można się komunikować na służbowy adres e-mail. Wszystkie adresy w formacie imie.nazwisko@sp1-bogatynia.edu.pl.

 4. W tym czasie placówka jest zamknięta. Dyżury telefoniczne w szkole: tel. 75 77 32 481 w godz. 8.00 - 13.00 lub 579-637-143 w godz. 8.00 - 16.00.

 5. Uczniowie od klasy 4 dysponują również szkolnymi adresami, które dają im dostęp do wszystkich narzędzi szkolnej platformy G Suite takich jak Google Classroom, Dysk, Hangouts Meet używanych do nauki zdalnej.

 6. Wychowawcy będą codziennie sprawdzać gotowość uczniów do pracy poprzez wysłanie wiadomości do uczniów na dzienniku. Odpowiedź na tę wiadomość będzie podstawą do zanotowania obecności w danym dniu. Wuchowawcy notują obecność jako nauczanie zdlane (nz).

 7. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców. Nauczyciele wpisują tematy lekcji, określając przy tym formy i metody pracy oraz materiały do nauki. Linki do treści w internecie podawane są za pomocą funkcji “zasoby publiczne” pod tematem lekcji.

 8. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek w dogodnym dla siebie czasie, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online.

 9. Jeśli zadania mają być sprawdzone - uczniowie udostępniają je nauczycielom w sposób uzgodniony z nauczycielem. Nauczyciel określa dokładny czas i ostateczny termin ich wykonania. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

 10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

 11. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

 12. W przypadku lekcji wychowania fizycznego - nauczyciel będzie udostępniał raz w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu. Uczeń wykonuje te ćwiczenia w wybranym przez siebie czasie i raportuje swój trening w wiadomości do nauczyciela w-f.

 13. W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciele zadawać będą prace zgodnie z planem lekcyjnym. Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak, aby były skoncentrowane na realizacji podstawy programowej. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związane i oceniać je zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

 14. Nauczyciel specjalista, logopeda i inni terapeuci – wysyłać będą wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli ćwiczyć z dziećmi.

 15. Pedagodzy szkolni będą przygotowywać wsparcie dla rodziców w postaci artykułów, linków do webinarów czy innych atrakcyjnych treści i udostępniać na szkolnym Facebooku i stronie placówki. Będą też pełnić dyżury online zgodnie z harmonogramem.

 16. Nauczyciele bibliotekarze udostępnią uczniom adresy stron internetowych z lekturami szkolnymi i innymi ciekawymi pozycjami czytelniczymi.

 17. Nauczyciel świetlicy wysyłać będzie rodzicom ciekawe propozycje organizacji czasu wolnego dla dzieci.

 18. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami, pedagogiem, bibliotekarzem, terapeutami za pośrednictwem e-dziennika. Ponadto szkoła w ramach zdalnego nauczania organizuje dla uczniów i rodziców konsultacje telefoniczne z pedagogiem i logopedą według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.

 19. Nauczyciele na początku tygodnia ustalają z dyrektorem tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 1-6.

Szkoła eTwinning

Odznaka "Szkoła eTwinning" to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole.