Zasady dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni

 1. Od 18 maja 2020 r. możliwe jest organizowanie dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym zajęć rewalidacyjnych na terenie placówki.
 2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 7. Podczas organizowanych zajęć w grupie może przebywać do 12 uczniów.
 8. Uczeń lub grupa uczniów (w zależności od rodzaju zajęć) przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 10. Z sali, w której przebywa uczeń lub grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 11. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
 12. (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 20. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 22. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 23. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 24. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 25. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 26. W razie konieczności pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury ciała ucznia, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 27. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 28. Należy zachowywać obowiązujące wytyczne dotyczące higieny:
 29. higiena rąk (mycie i dezynfekcja), korzystanie z zapewnionych środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 30. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 31. w razie konieczności stosowanie przez kadrę środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek, przyłbic, fartuchów itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk,
 32. w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 33. Po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników następuje regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, w szczególności: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, krzeseł, klawiatur i myszek, włączników świateł.
 34. W szkole w czasie trwania pandemii nie organizuje się posiłków. Uczniowie przynoszą ze sobą suchy prowiant.
 35. Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły lub na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych na terenie szkoły jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia wraz z klauzulą informacyjną i złożenie tych dokumentów w sekretariacie szkoły. Formularz dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp1-bogatynia.edu.pl oraz w siedzibie placówki.

Oświadczenie rodziców - pdf

Oświadczenie rodziców - docx

Zdalna szkoła

W ramach programu "Zdalna Szkoła" nasza szkoła otrzymała wsparcie w postaci 6 laptopów. Komputery trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wyniki rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni informuje, że wszystkie wnioski i zgłoszenia kandydatów do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 1.

Prosimy, aby zgłoszenia, wnioski, deklaracje i inne dokumenty rekrutacyjne (które były przesyłane mailem) dostarczyć do szkoły. Przy drzwiach wejściowych z tyłu placówki znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucić dokumenty (w opisanej kopercie). Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.00-12.00. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (75 77 32 481) lub mailowy (szkola@sp1-bogatynia.edu.pl).

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona do 24 maja.

Prosimy o monitorowanie informacji w mediach i naszych środkach komunikacji (strona szkoły, Facebook szkolny, dziennik elektroniczny).

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wynikającym z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy, że w dniach 25.03-10.04.2020 zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg planu lekcji wpisanego w dzienniku elektronicznym.
 2. Głównym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny. Wszelkie problemy z logowaniem do dziennika proszę zgłaszać na adres: marek.fularz@sp1-bogatynia.edu.pl lub pod numer telefonu 736-842-981.
 3. Z każdym nauczycielem można się komunikować na służbowy adres e-mail. Wszystkie adresy w formacie imie.nazwisko@sp1-bogatynia.edu.pl.
 4. W tym czasie placówka jest zamknięta. Dyżury telefoniczne w szkole: tel. 75 77 32 481 w godz. 8.00 - 13.00 lub 579-637-143 w godz. 8.00 - 16.00.
 5. Uczniowie od klasy 4 dysponują również szkolnymi adresami, które dają im dostęp do wszystkich narzędzi szkolnej platformy G Suite takich jak Google Classroom, Dysk, Hangouts Meet używanych do nauki zdalnej.
 6. Wychowawcy będą codziennie sprawdzać gotowość uczniów do pracy poprzez wysłanie wiadomości do uczniów na dzienniku. Odpowiedź na tę wiadomość będzie podstawą do zanotowania obecności w danym dniu. Wuchowawcy notują obecność jako nauczanie zdlane (nz).
 7. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców. Nauczyciele wpisują tematy lekcji, określając przy tym formy i metody pracy oraz materiały do nauki. Linki do treści w internecie podawane są za pomocą funkcji “zasoby publiczne” pod tematem lekcji.
 8. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek w dogodnym dla siebie czasie, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online.
 9. Jeśli zadania mają być sprawdzone - uczniowie udostępniają je nauczycielom w sposób uzgodniony z nauczycielem. Nauczyciel określa dokładny czas i ostateczny termin ich wykonania. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 12. W przypadku lekcji wychowania fizycznego - nauczyciel będzie udostępniał raz w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu. Uczeń wykonuje te ćwiczenia w wybranym przez siebie czasie i raportuje swój trening w wiadomości do nauczyciela w-f.
 13. W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciele zadawać będą prace zgodnie z planem lekcyjnym. Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak, aby były skoncentrowane na realizacji podstawy programowej. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związane i oceniać je zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
 14. Nauczyciel specjalista, logopeda i inni terapeuci – wysyłać będą wskazówki i ćwiczenia do rodziców, żeby mogli ćwiczyć z dziećmi.
 15. Pedagodzy szkolni będą przygotowywać wsparcie dla rodziców w postaci artykułów, linków do webinarów czy innych atrakcyjnych treści i udostępniać na szkolnym Facebooku i stronie placówki. Będą też pełnić dyżury online zgodnie z harmonogramem.
 16. Nauczyciele bibliotekarze udostępnią uczniom adresy stron internetowych z lekturami szkolnymi i innymi ciekawymi pozycjami czytelniczymi.
 17. Nauczyciel świetlicy wysyłać będzie rodzicom ciekawe propozycje organizacji czasu wolnego dla dzieci.
 18. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami, pedagogiem, bibliotekarzem, terapeutami za pośrednictwem e-dziennika. Ponadto szkoła w ramach zdalnego nauczania organizuje dla uczniów i rodziców konsultacje telefoniczne z pedagogiem i logopedą według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
 19. Nauczyciele na początku tygodnia ustalają z dyrektorem tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 1-6.

Harmonogram konsultacji pedagoga, logopedy, terapeuty w czasie nauczania zdalnego

Pedagog szkolny

Agnieszka Nowak

agnieszka.nowak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel.736-856-724

 • Poniedziałek 14.30 - 16.30
 • Wtorek 8.00 - 12.55
 • Środa 8.55 - 12.55
 • Czwartek 14.30 - 16.35
 • Piątek 8.00 - 10.00

Iwona Marciniak

iwona.marciniak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736 861 156

 • Poniedziałek 9.00 - 13.00
 • Wtorek 11.00-16.00
 • Środa 11.00 - 16.00
 • Czwartek 9.00-13.00
 • Piątek 9.00 -13.00

Logopeda

Sylwia Użarowska

sylwia.uzarowska@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736-851-239

 • Poniedziałek 11.50 - 13.40
 • Wtorek 10.45 - 11.30, 12.55 - 13.40
 • Środa 9.50 - 12.35
 • Czwartek 11.50 - 13.40
 • Piątek 9.50 - 12.35

Agnieszka Nowak

agnieszka.nowak@sp1-bogatynia.edu.pl

tel. 736-856-724

 • Poniedziałek 12.55 - 14.30
 • Wtorek 12.55 - 14.30
 • Środa 8.00 - 8.45 12.55 - 14.30
 • Czwartek 12.55 - 14.30

Terapia pedagogiczna

Beata Kozioł

beata.koziol@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 8.55 - 10.35
 • Środa 8.55 - 10.35
 • Czwartek 8.55 - 10.35
 • Piątek 8.55 - 9.40

Monika Flak

monika.flak@sp1-bogatynia.edu.pl

Poniedziałek

 • Wtorek 12.55 - 14.30
 • Środa 10.45 - 13.40

Jadwiga Wójciak

jadwiga.wojciak@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 11.50 - 12.35
 • Wtorek 10.45 - 11.30
 • Piątek 12.55 - 13.40

Socjoterapia

Dorota Banasiewicz

dorota.banasiewicz@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 11.50-13.40
 • Wtorek 11.50-13.40

Biblioteka

Anna wojciechowska-Kot

anna.kot@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 10.00-14.00
 • Wtorek 10.00-14.00
 • Środa 10.00-14.00
 • Czwartek 10.00-14.00
 • Piątek 10.00-14.00

Biblioteka

Małgorzata Szymaniak

malgorzata.szymaniak@sp1-bogatynia.edu.pl

 • Poniedziałek 8.00-10.00
 • Wtorek 8.00-10.00
 • Środa 8.00-10.00
 • Czwartek 8.00-10.00
 • Piątek 8.00-10.00

Dodatkowe telefony kontaktowe

Sekretariat: 579-637-143

Problemy techniczne związane z nauczaniem zdalnym: 736-842-981

Konsultacje pedagoga szkolnego: 736-856-724 , 736-861-156

Konsultacje Logopedy: 736-851-239

Szkoła eTwinning

Odznaka "Szkoła eTwinning" to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osiągnięć całego zespołu eTwinning działającego w naszej szkole.